...

The Lion King

1994-06-23

A young lion prince is cast out of his pride by his cruel uncle, who claims he killed his father. While the uncle rules with an iron paw, the prince grows up beyond the Savannah, living by a philosophy: No worries for the rest of your days. But when his past comes to haunt him, the young prince must decide his fate: Will he remain an outcast or face his demons and become what he needs to be?

Jaunas liūto princas yra išvarytas iš savo stado jo žiauraus dėdės, kuris teigia, kad jis nužudė jo tėvą. Kol dėdė valdo geležiniu delnu, princas auga už Savanos, gyvena filosofija: Nėra rūpesčių per likusias dienas. Bet kai jo praeitis ateina jį persekioti, jaunas princas turi nuspręsti savo likimą: Ar jis liks atstovu ar susidurs su savo demonais ir taps tuo, kas jam reikia būti?

...